หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม


     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นานบรรเทา พร้อมเพรียง นายก อบต.ยางซ้าย พร้อมด้วย นางเบญจรีย์ ทรัพย์แสง ปลัด อบต.ยางซ้าย ได้เข้าร่วมและให้กำลังใจกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ โรงเรียนในสังกัด อบต.ยางซ้าย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561 ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอ สรุปผลจาก 158 อปท.โรงเรียนบ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย เป็นลำดับที่ 92 ผลจากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 11 ราย แยกตามประเภทการแข่งขันดังนี้ 1.การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับประถม เหรียญทอง 2.การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับมัธยมต้น เหรียญทอง 3.การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับอนุบาล เหรียญทองแดง                   4.การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ระดับอนุบาล เหรียญทองแดง 5.การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับประถมต้น เหรียญทองแดง 6.การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับมัธยมต้น เหรียญทองแดง 7.การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมปลาย เหรียญทองแดง 8.การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น เหรียญทองแดง 9.การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมต้น เหรียญทองแดง 10.การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับประถมต้น ชมเชย 11.การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับประถมปลาย ชมเชย เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจด้านการพัฒนาการศึกษาของเราชาวตำบลยางซ้าย ภายใต้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561
เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
    

ประมวลภาพกิจกรรม