หน้าหลัก   กลุ่มองค์กรต่างๆ    กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย

¤ คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย

¤ ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย

¤ รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย

¤ รายงานการรับเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย ประจำปี 2558

¤ รายงานการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย ประจำปี 2558

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา