หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

 

ข้าวนาปี ปีการผลิต 2553/2554

ข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2553/2554

หมู่ที่

พื้นที่ปลูก

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

 ผลผลิตทั้งหมด

(กก.)

เกษตกรที่ปลูก (คร.)

พื้นที่ปลูก

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

 ผลผลิตทั้งหมด

(กก.)

เกษตกรที่ปลูก (คร.)

(ไร่)

(ไร่)

1

1,398

744

1,040,112

112

1,370

796

1,090,520

109

2

1,459

744

1,085,496

118

838

796

667,048

67

3

494

744

367,536

46

195

796

155,220

18

4

636

744

473,184

65

412

796

327,952

40

5

947

744

704,568

75

1,415

796

1,126,340

68

6

1148

744

854,112

79

1,514

796

1,205,144

95

7

515

744

383,160

25

586

796

466,456

29

8

1086

744

807,984

89

357

796

284,172

35

9

1357

744

1,009,608

89

1,974

796

1,571,304

102

10

556

744

413,664

64

1,207

796

960,772

34

11

451

744

335,544

37

597

796

475,212

39

12

391

744

290,904

43

159

796

126,564

14

รวม

10,438

744

7,765,872

842

10,624

796

8,456,704

650

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ปีการผลิต 2553/2554

พื้นที่ปลูก

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

 ผลผลิตทั้งหมด

เกษตกรที่ปลูก (คร.)

(ไร่)

1

บ้านยางซ้าย

120

350

42,000

13

2

บ้านบางหว่าน

526

350

184,100

74

3

บ้านกระชงค์

380

350

133,000

49

4

บ้านหรรษา

540

350

189,000

69

5

บ้านวังโพธิ์

180

350

63,000

18

6

บ้านวังขวัญ

       

7

บ้านใหม่บางกระบาน

       

8

บ้านใหม่บางหว่าน

587

350

205,450

56

9

บ้านมะขามค่อม

70

350

24,500

13

10

บ้านบางกระบาน

       

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

       

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

314

350

109,900

35

รวม

2,717

350

950,950

327

 

 

ที่

แหล่งสินเชื้อเพื่อการเกษตร

จำนวนครัวเรือน

คิดเป็นร้อยละ

 

 

ที่กู้ยืม

 

1

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

853

32.03

2

สหกรณ์

247

9.28

3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

604

22.68

4

ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ

159

5.97

5

พ่อค้า/นายทุน

11

0.41

6

เงินทุนหมุนเวียนจากราชการ

789

29.63

รวม

2,663

100.00

 

ที่มา  :  แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลยางซ้าย ปี 2555 - 2557

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา