หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านศักยภาพของท้องถิ่น

ข้อมูลด้านศักยภาพของท้องถิ่น

  1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการบริหารงาน  มีการจัดองค์กรดังนี้

 

 

จำนวน

วุฒิการศึกษา

หมู่ที่

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ตอนต้น

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

1

1

1

 

 

 

2

 

2

1

1

 

 

1

 

1

3

1

1

 

1

 

1

 

4

2

-

 

 

2

 

 

5

1

1

1

 

1

 

 

6

2

-

2

 

 

 

 

7

2

-

 

1

1

 

 

8

1

1

1

1

 

 

 

9

2

-

1

 

1

 

 

10

2

-

1

 

1

 

 

11

2

-

1

1

 

 

 

12

2

-

 

 

1

 

1

รวม

19

5

7

4

8

3

2

 

1.  นายบรรเทา  พร้อมเพรียง       ตำแหน่ง  นายก อบต.ยางซ้าย

2.  นายประกอบ  อินทราช   ตำแหน่ง  รองนายก อบต.ยางซ้าย

3.  นายศราวุธ  ทรัพย์ทวี     ตำแหน่ง  รองนายก อบต.ยางซ้าย

4.  นายวิเชียร  สดใส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.ยางซ้าย

 

จำนวน

วุฒิการศึกษา

ประเภท

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ตอนต้น

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

คณะผู้บริหาร

4

-

-

-

2

2

-

รวม

4

-

-

-

2

2

-

 

 

 

จำนวน

วุฒิการศึกษา

สำนัก/ส่วน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

ม.ต้น

ม.ปลาย

อนุ

ปริญญา

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

สำนักงานปลัดฯ

4

3

7

-

-

1

3

3

ส่วนการคลัง

2

1

3

-

-

-

3

-

ส่วนโยธา

3

-

3

-

-

-

2

1

ส่วนการศึกษาฯ

-

3

3

-

-

-

3

-

ส่วนสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

9

7

16

-

-

1

11

4

สำนัก/ส่วน

อัตรากำลังตามแผนฯ

อัตรากำลังที่มีอยู่จริง

ตำแหน่งว่าง

หมายเหตุ

สำนักงานปลัดฯ

12

7

5

ถ่ายโอน 1 คน

ส่วนการคลัง

7

3

4

 

ส่วนโยธา

4

3

1

 

ส่วนการศึกษาฯ

4

3

1

 

ส่วนสาธารณสุขฯ

2

-

2

 

รวม

29

16

13

 

 

จำนวน

วุฒิการศึกษา

สำนัก/ส่วน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

ม.ต้น

ม.ปลาย

อนุ

ปริญญา

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

สำนักงานปลัดฯ

3

2

5

-

1

2

2

 

ส่วนการคลัง

-

-

-

-

-

-

-

 

ส่วนโยธา

1

-

1

-

-

1

-

 

ส่วนการศึกษาฯ

-

-

-

1

-

1

10

 

ส่วนสาธารณสุขฯ

4

-

4

4

-

-

-

 

รวม

8

2

10

5

1

4

12

 

สำนัก/ส่วน

อัตรากำลังตามแผนฯ

พนักงานจ้างที่มีอยู่จริง

ตำแหน่งว่าง

หมายเหตุ

 

ตามภารกิจ

ทั่วไป

ตามภารกิจ

ทั่วไป

ตามภารกิจ

ทั่วไป

 

สำนักงานปลัดฯ

7

3

3

2

4

1

 

ส่วนการคลัง

-

-

-

-

-

-

 

ส่วนโยธา

1

-

1

-

-

-

 

ส่วนการศึกษาฯ

12

-

12

-

-

-

 

ส่วนสาธารณสุข

1

3

1

3

-

-

 

รวม

21

6

17

5

4

1

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา