หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านสังคม

ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านยางซ้ายฯ

-

1

1

-

1

1

-

2

2

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านใหม่บางกระบาน

-

1

1

-

1

1

-

1

1

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านหรรษาฯ

-

2

2

-

3

3

-

3

3

 

รวมทั้งสิ้น

-

4

4

-

5

5

-

6

6

ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านยางซ้ายฯ

12

18

30

9

7

16

13

14

27

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านใหม่บางกระบาน

4

5

9

5

7

12

4

6

10

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านหรรษาฯ

24

28

52

28

10

38

24

12

36

 

รวมทั้งสิ้น

40

51

91

42

24

66

41

32

73

 

ที่

ช่วงชั้น/ระดับ

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

ระดับชั้นอนุบาล

-

2

2

-

2

2

-

2

2

2

ระดับชั้นประถมศึกษา

1

4

5

1

4

5

1

4

5

3

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2

5

7

1

5

7

2

5

7

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1

-

1

1

-

1

1

-

1

4

งานบริหารโรงเรียน

2

1

3

2

1

3

2

1

3

 

รวมทั้งสิ้น

6

12

18

5

12

17

6

12

18

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/อันดับ

วุฒิการศึกษา

จากสถานศึกษา

หมายเหตุ

 

พนักงานครูส่วนตำบล

 

 

 

 

1

นายอำนาจ  รัตนพล

ผอ. คศ.3

คบ. บริหารการศึกษา

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

บริหาร

2

นางสุกัญญา  แจ่มสากล

ครู คศ.2

กศบ. อังกฤษ กศม. อังกฤษ

ม.นเรศวร

ประถม, มัธยม

3

นายสินชัย  อิงคะพิเนต

ครู คศ.2

คบ.วิทยาศาสตร์

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

มัธยม

4

นางกมลทิพย์  มหาวนา

ครู คศ.2

คบ.

 

ประถม

5

นางรัชนีกร  ภู่พรม

ครู คศ.2

คบ. การศึกษาปฐมวัย

 

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

ประถม, มัธยม

6

นายสุรีพร  เขียวอรุณ

ครู คศ.2

คบ. การศึกษาปฐมวัยคบ.

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

อนุบาล

7

นายธรรดร  ชาญสุวรรณ

ครู คศ.1

กศม.พลศึกษา

กศบ.พลศึกษา

ม.ศรีนครินทร-วิโรฒม์

ประถม

8

นางสาวมาลินี  กลิ่นทับ

ครูผู้ช่วย

คบ.คณิตศาสตร์

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

ประถม

9

นายหัสพล  รัตนพล

ครูผู้ช่วย

คบ.นวัตกรรมทางการศึกษา

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

ประถม, มัธยม

10

นางสุดาพรรณ พรหมภิราม

ครูผู้ช่วย

คบ.วิทยาศาสตร์

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

ประถม

11

นางสาวสิริขวัญ มั่นประสงค์

ครูผู้ช่วย

คบ. ดุริยางค-ศาสตร์

ม.นเรศวร

ประถม, มัธยม

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 

 

 

1

นางสาวศรีวิบูลย์  จุ้ยต่าย

ผู้ช่วยครู

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.ราชภัฎนครสวรรค์

ประถม

2

นางสาวเฉิดฉันท์ ฉันทรัตน์

ผู้ช่วยครู

คบ.ภาษาอังกฤษ

ม.ราชภัฎกำแพงเพชร

ประถม

3

นายสุวิทย์  แซ่หว้า

ผู้ช่วยครู

คบ. คณิตศาสตร์

ม.ราชภัฎเชียงราย

อนุบาล, ประถม, มัธยม

4

นายนรินทร์  พุ่มเกตุ

ผู้ช่วยครู

ศ.ษ.บ. พลศึกษา

สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย

อนุบาล, ประถม

5

นางอนันทพร  เขียวจันทร์

ผู้ช่วยครู

ศ.ศ.บ. การพัฒนาชุมชน

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

ประถม

6

นางสาวกาญจนา  บุญชุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(บุคลากรสนับสนุน      การสอน)

ปวส. การบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

บริหาร

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

1

นายทองสุข  ปานา

นักการ

ป.6

โรงเรียนบ้านหนองพยอมฯ

บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ช่วงชั้น/ระดับ

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ระดับชั้นอนุบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 1

15

16

31

14

15

29

24

3

27

 

อนุบาล 2

15

18

33

15

14

29

19

13

32

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

20

13

33

11

17

28

15

13

28

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4

15

19

13

10

23

9

16

25

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

12

9

21

15

13

28

14

11

25

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

13

5

18

6

15

21

17

12

29

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

10

6

16

8

11

19

7

15

22

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6

16

22

12

3

15

7

11

18

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

12

11

33

10

8

12

12

3

15

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9

12

21

7

8

8

8

9

17

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

-

-

-

10

11

7

7

7

14

 

รวม

116

121

237

121

125

246

139

113

252

 

ที่

ช่วงชั้น/ระดับ

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ระดับชั้นอนุบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 1

12

16

28

5

8

13

8

3

11

 

อนุบาล 2

9

16

25

9

14

23

4

4

8

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4

6

10

6

9

15

9

11

20

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

5

-

5

5

6

11

5

11

16

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

8

10

18

5

-

5

3

5

8

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

14

7

21

8

10

18

5

-

5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

10

6

16

13

6

19

7

10

17

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7

16

23

9

7

16

13

6

19

 

รวม

69

77

146

60

60

120

54

50

104

 

 

ที่

ศูนย์การเรียนชุมชน

จำนวนครู/อาจารย์

จำนวนนักเรียน

อัตราส่วน

1

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลยางซ้าย

 

 

 

 

  • ระดับประถมศึกษา

1

20

 

 

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1

53

 

 

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

33

 

 

รวม

2

106

1 : 53

 

ลำดับ

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

จำนวน

พระภิกษุ สามเณร

1

วัดยางซ้าย

หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย

5

2

วัดวังสวรรค์

หมู่ที่ 2 ตำบลยางซ้าย

7

 

หมู่ที่

ประเภทสนามกีฬา

หมายเหตุ

 

ฟุตบอล

ตะกร้อ

เปตอง

 

1

1

2

1

ร.ร.บ้านยางซ้าย,

วัดยางซ้าย

2

2

3

3

ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม,

ร.ร.วัดวังสวรรค์ฯ

4

1

-

2

ร.ร.บ้านหรรษาฯ

9

-

1

-

บ้านนายเฉื่อย  พลีพูล

รวม

4

6

6

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ห้องสมุดชุมชน

ที่อ่านหนังสือ

หมายเหตุ

 

 

(แห่ง)

ประจำหมู่บ้าน

 

1

บ้านยางซ้าย

-

1

 

8

บ้านใหม่บางหว่าน

-

1

 

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

-

1

 

รวม

-

3

 

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา