หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

1)  ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   1   แห่ง  ได้แก่  สถานีอนามัยตำบลยางซ้าย

2)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสุขภาพตำบลยางซ้าย จำนวน 7  คน

ลำดับที่

ตำแหน่ง

จำนวน

หมายเหตุ

1

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข

-

 

2

พยาบาลวิชาชีพ        

1

 

3

นักวิชาการสาธารณสุข

2

 

4

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                               

1

 

5

ลูกจ้างประจำ            

1

 

6

ลูกจ้างชั่วคราว          

2

 

 

3)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)     จำนวน   222   คน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน อสม.

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านยางซ้าย

6

16

22

2

บ้านบางหว่าน

7

21

28

3

บ้านกระชงค์

9

12

21

4

บ้านหรรษา

9

15

24

5

บ้านวังโพธิ์

4

16

20

6

บ้านวังขวัญ

4

9

13

7

บ้านใหม่บางกระบาน

2

17

19

8

บ้านใหม่บางหว่าน

5

10

15

9

บ้านมะขามค่อม

9

6

15

10

บ้านบางกระบาน

5

5

10

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

3

13

16

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

8

11

19

รวม

71

151

222

 

 

 

4)  งานในสถานบริการ

ภาระงาน

ปริมาณกิจกรรม

1. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ครั้ง)

10740

2. การดูแลด้านฟื้นฟูสภาพในสถานบริการ

 

  • ผู้ป่วยเรื้อรัง (คน/ครั้ง)

1011/2260

  • ผู้พิการ (คน/ครั้ง)

63/305

  • ผู้สูงอายุ (คน/ครั้ง)

1278/48

  • การให้คำปรึกษา (คน/ครั้ง)

480/48

  • การบำบัดผู้เสพยาเสพติด (คน/ครั้ง)

16/7

  • อื่น ๆ ......................................................

 

3. การนวดแผนไทย (คน/ครั้ง)

 

4. ส่งเสริมสุขภาพ

 

-EPI (คน/ครั้ง)

247

-FP (คน/ครั้ง)

331/1324

- ANC (คน/ครั้ง)

-

-หลังคลอด (คน/ครั้ง)

30/12

-คัดกรองมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก (คน)

1914/783

4.  งานทันตกรรม

 

-บริการทันตกรรมในสถานบริการ (คน/ครั้ง)

763

-บริการทันตกรรมในโรงเรียน (คน/ครั้ง)

4

-บริการทันตกรรมในชุมชน (คน/ครั้ง)

3

- บริการทันตกรรมในศูนย์เด็กเล็ก (คน/ครั้ง)

4

 

 

5)  งานนอกสถานบริการ

ภาระงาน

ปริมาณกิจกรรม

1. การเยี่ยมบ้าน/การฟื้นฟูสภาพนอกสถานบริการ

 

-

32/24

-

63/24

-

1278/48

-

-

-

3/48

2. อนามัยโรงเรียน

 

-อนามัยโรงเรียน (คน/ครั้ง )

 

-อนามัยศูนย์เด็กเล็ก (คน/ครั้ง)

 

3. งานเชิงรุกในชุมชน

 

- การสำรวจข้อมูลประชากรและชุมชน (หมู่บ้าน/ครั้ง)

 

-ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคในชุมชน(หมู่บ้าน/ครั้ง)

12/30

-ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกอื่น ๆในชุมชน (หมู่บ้าน/ครั้ง)

12/12

-ตรวจสถานประกอบการ ตลาดสด ร้านอาหาร  (แห่ง/ครั้ง)

43/1

-อื่นๆ (ระบุ)..........................................................

 

7. งานวิชาการ

 

-

222/24

-

1/1

-

4/12

-

30/1

-

 

 

                     ที่มา  :  สถานีอนามัยตำบลยางซ้าย (มิถุนายน 2556)

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน อปพร.

 

 

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านยางซ้าย

4

-

4

2

บ้านบางหว่าน

10

-

10

3

บ้านกระชงค์

10

1

11

4

บ้านหรรษา

15

3

18

5

บ้านวังโพธิ์

2

-

2

6

บ้านวังขวัญ

6

-

6

7

บ้านใหม่บางกระบาน

5

4

9

8

บ้านใหม่บางหว่าน

5

1

6

9

บ้านมะขามค่อม

11

-

11

10

บ้านบางกระบาน

8

1

9

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

5

-

5

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

13

3

16

รวม

94

13

107

 

ที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

หมายเหตุ

1

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)

3

นาย

 

2

รถบรรทุกน้ำ ความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร

1

คัน

 

3

รถกู้ภัย

1

คัน

 

4

เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 5-10 นิ้ว

2

เครื่อง

 

 

ลำดับ

ชื่อ

ที่ตั้ง

จำนวน

เจ้าหน้าที่ (นาย)

1

หน่วยบริการประชาชนตำบลยางซ้าย

หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย

4

2

ศูนย์กู้ชีพ/กู้ภัย อบต.ยางซ้าย

หมู่ที่ 4 ตำบลยางซ้าย

3

 

 

 

 

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา