หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ประชากรและเขตพื้นที่ปกครอง

พื้นที่การปกครอง

ตำบลยางซ้ายมีพื้นที่ทั้งหมด 25,125 ไร่ (40.2 ตารางกิโลเมตร) แบ่งพื้นที่ออกเป็น 12 หมู่บ้าน (เป็นพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้ายทั้งหมด 12 หมู่บ้าน)  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนพื้นที่

ไร่

ตร.กม.

คิดเป็น % ของพื้นที่ทั้งหมด

1

บ้านยางซ้าย

นายเยี่ยม  แก้วถม

3,215

5.14

12.80

2

บ้านบางหว่าน

นายเกรียงไกร  นิ่มแสง

2,204

3.52

8.78

3

บ้านกระชงค์

นายสมจิตร  โตงิ้ว

1,181

1.89

4.70

4

บ้านหรรษา

นายบุญส่ง  เทพกุญชร

1,921

3.07

7.64

5

บ้านวังโพธิ์

นายประทีป  บุญเที่ยง

2,570

4.11

10.22

6

บ้านวังขวัญ

นายพา  บัวนวล

1,660

2.66

6.60

7

บ้านใหม่บางกระบาน

นางนุศรา  บุญผล

1,128

1.8

4.49

8

บ้านใหม่บางหว่าน

นายสังวร  ลอยมณี

2,707

4.33

10.78

9

บ้านมะขามค่อม

นายประถิต  วงษ์โสภา

2,906

4.65

11.57

10

บ้านบางกระบาน

นายธนู  จันทรา

1,688

2.7

6.71

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

นายไพโรจน์  ศรีชู (กำนัน)

2,970

4.76

11.82

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

นายนภา  ทวิชาชาติ

975

1.57

3.89

รวมทั้งสิ้น

25,125

40.2

100.00

 

แผนที่ตำบลยางซ้าย/แผนที่อำเภอเมืองสุโขทัย

 

ข้อมูลประชากร

หมู่ที่

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ชาย

หญิง

รวม

คร.

ชาย

หญิง

รวม

คร.

ชาย

หญิง

รวม

คร.

1

366

403

769

233

384

411

795

239

388

408

796

239

2

613

661

1,274

379

605

647

1,252

385

614

660

1,274

387

3

415

453

868

246

416

452

868

248

430

455

885

252

4

612

627

1,239

353

612

624

1,236

357

622

618

1,240

365

5

336

340

676

198

336

341

677

200

329

342

671

205

6

153

172

325

86

151

166

317

86

155

163

318

86

7

573

567

1,140

313

558

566

1,124

317

556

563

1,119

318

8

410

467

877

245

404

457

861

250

402

453

855

255

9

259

285

544

162

264

289

553

165

264

291

555

168

10

241

232

473

119

243

235

478

1200

243

235

478

125

11

252

262

514

141

255

263

518

145

257

271

528

147

12

484

529

1,013

258

492

544

1,036

266

494

542

1,036

270

รวม

4,714

4,998

9,712

2,733

7,720

4,995

9,715

2,778

4,754

5,001

9,755

2,817

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพทั้งหมด

ได้รับเบี้ยยังชีพ

ปีงบฯ 2556

รอรับเบี้ยยังชีพ

ปีงบฯ 2557

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านยางซ้าย

52

63

115

48

60

108

4

3

7

2

บ้านบางหว่าน

69

90

159

63

86

149

6

4

10

3

บ้านกระชงค์

45

62

107

42

60

102

3

2

5

4

บ้านหรรษา

85

107

192

77

98

175

8

9

17

5

บ้านวังโพธิ์

38

56

94

32

52

84

6

4

10

6

บ้านวังขวัญ

11

15

26

10

13

23

1

2

3

7

บ้านใหม่บางกระบาน

56

69

125

53

63

116

3

6

9

8

บ้านใหม่บางหว่าน

44

52

96

36

48

84

8

4

12

9

บ้านมะขามค่อม

35

30

65

32

29

61

3

1

4

10

บ้านบางกระบาน

26

33

59

25

30

55

1

3

4

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

29

34

63

28

30

58

1

4

5

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

56

72

128

52

69

121

4

3

7

รวม

546

683

1,229

498

638

1,136

48

45

93

 

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนทั้งหมด

ได้รับเบี้ยยังชีพ

ปีงบฯ 2556

รอรับเบี้ยยังชีพ

ปีงบฯ 2557

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านยางซ้าย

3

9

11

3

8

11

0

1

1

2

บ้านบางหว่าน

17

15

28

14

14

28

3

1

4

3

บ้านกระชงค์

12

9

17

10

7

17

2

2

4

4

บ้านหรรษา

13

12

21

12

9

21

1

3

4

5

บ้านวังโพธิ์

10

12

18

9

9

18

1

3

4

6

บ้านวังขวัญ

2

6

5

1

4

5

1

2

3

7

บ้านใหม่บางกระบาน

8

9

17

8

9

17

0

0

0

8

บ้านใหม่บางหว่าน

13

5

15

11

4

15

2

1

3

9

บ้านมะขามค่อม

8

7

13

7

6

13

1

1

2

10

บ้านบางกระบาน

0

8

8

0

8

8

0

0

0

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

10

4

12

9

3

12

1

1

2

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

9

10

15

7

8

15

2

2

4

รวม

105

106

180

91

89

180

14

17

31

 

ตำบลยางซ้ายมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่แสดงตน และได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว จำนวน 8 ราย

 

                ข้อมูลด้านโครงการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ถนนดิน หรือ ลูกรังในพื้นที่

ปรับปรุงเป็นถนน ลาดยาง หรือ คสล.

ถนนดิน หรือลูกรัง

ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง

 

จำนวน(สาย)

ระยะทาง(กม.)

จำนวน(สาย)

ระยะทาง(กม.)

จำนวน(สาย)

ระยะทาง(กม.)

 

1

บ้านยางซ้าย

6

8.600

2

1.000

4

7.600

 

2

บ้านบางหว่าน

9

6.850

4

1.150

5

5.700

 

3

บ้านกระชงค์

9

6.330

5

0.448

7

5.582

 

4

บ้านหรรษา

15

5.320

7

2.820

8

2.500

 

5

บ้านวังโพธิ์

7

3.100

2

0.600

5

2.500

 

6

บ้านวังขวัญ

6

3.220

2

0.400

4

2.820

 

7

บ้านใหม่บางกระบาน

5

6.050

4

1.050

1

5.000

 

8

บ้านใหม่บางหว่าน

9

3.220

3

2.450

6

0.770

 

9

บ้านมะขามค่อม

11

3.250

1

1.500

10

1.750

 

10

บ้านบางกระบาน

4

3.000

1

1.500

3

1.500

 

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

9

3.430

6

2.280

4

1.150

 

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

16

3.200

3

1.200

13

2.000

 

รวม

106

55.570

40

16.398

70

38.872

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

มีไฟฟ้าใช้

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ไม่มีไฟฟ้าใช้

 

 

ครัวเรือน

ครัวเรือน

ครัวเรือน

1

บ้านยางซ้าย

222

3

-

2

บ้านบางหว่าน

371

-

-

3

บ้านกระชงค์

230

-

-

4

บ้านหรรษา

345

-

-

5

บ้านวังโพธิ์

191

-

-

6

บ้านวังขวัญ

74

-

-

7

บ้านใหม่บางกระบาน

291

2

       -

8

บ้านใหม่บางหว่าน

238

-

-

9

บ้านมะขามค่อม

146

11

-

10

บ้านบางกระบาน

108

-

-

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

138

-

-

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

234

-

-

รวม

2,588

16

-

 

หมู่ที่

ชื่อระบบประปา

ใช้การ

ใช้การ

จำนวน

ได้รับการ

หมายเหตุ

 

 

ได้ดี

ไม่ได้

ผู้ใช้น้ำ(คร.)

ถ่ายโอนจาก

 

1

บ้านยางซ้าย

/

 

165

กรมอนามัย

 

1

ในดุม

 

/

-

กรมโยธาธิการ

 

2

บ้านบางหว่าน 1

(วัดวังสวรรค์)

/

 

270

กรมอนามัย

 

2

บ้านบางหว่าน 2

(ซอยสามัคคีพัฒนา)

/

 

35

กรมอนามัย

 

 

3

บ้านกระชงค์

/

 

104

อบต.ยางซ้าย

น้ำไม่พอใช้

4

บ้านหรรษา (ฝั่งเหนือ)

/

 

89

กรมทรัพยากรน้ำ

น้ำขุ่น

4

บ้านหรรษา (ฝั่งใต้)

/

 

127

กรมทรัพยากรน้ำ

 

5

บ้านวังโพธิ์

/

 

107

กรมทรัพยากรน้ำ

 

5

บ้านวังโพธิ์

 

-

-

อบต.ยางซ้าย

ยังไม่ได้เดินท่อเมน

6

บ้านวังขวัญ

/

 

70

กรมโยธาธิการ

 

7

บ้านใหม่บางกระบาน

/

 

147

อบต.ยางซ้าย

 

8

บ้านใหม่บางหว่าน (ด้านเหนือ)

/

 

134

กรมทรัพยากรน้ำ

 

8

บ้านใหม่บางหว่าน (ด้านใต้)

 

/

52

กรมทรัพยากรน้ำ

 

9

บ้านมะขามค่อม

/

 

85

กรมโยธาธิการ

น้ำขุ่นมาก

10

บ้านบางกระบาน

/

 

98

กรมโยธาธิการ

 

10

บ้านบางกระบาน

 

-

-

อบต.ยางซ้าย

ยังไม่ได้เดินท่อเมน

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

/

 

65

กรมโยธาธิการ

 

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

 

/

-

กรมโยธาธิการ

น้ำไม่ไหล

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

/

 

180

อบต.ยางซ้าย

 

รวม

14

3

 

 

 

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา