หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ประวัติคามเป็นมา

ประวัติตำบลยางซ้าย

     ประวัติความเป็นมาของตำบลยางซ้าย คำว่า “ยางซ้าย” มาจากคำว่า มีที่มาจากอดีตการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน การขนส่งไม้ซุงท่อนต้องใช้วิธีผูกเป็นแพ แล้วล่องมาตามแม่น้ำยมซึ่งบริเวณที่ตั้งตำบลยางซ้ายในอดีต จะเป็นป่ายางขนาดใหญ่และคณะพ่อค้าซึ่งล่องแพมาจากจังหวัดแพร่จะใช้เป็นสถานที่นัดหมายเพื่อหยุดพักแพซุง ต่อมาเริ่มมีราษฎรอพยพมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงตั้งขึ้นเป็นตำบลและใช้ชื่อตำบลว่า “ยางซ้าย” ปัจจุบันต้นยางเหลืออยู่น้อยมากเนื่องจากถูกแผ้วถางเป็นที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินจนถึงปัจจุบันนี้

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

     องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  โดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม

     สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ประมาณ 40.2 ตารางกิโลเมตร  และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ( ครั้งแรก ) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 24  คน  ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดขั้นองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0318/ว460 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2542 โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้ายขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย (ครบวาระ) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 คน และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางซ้าย จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา