หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1) เสริมคันดินริมแม่น้ำยมให้พ้นจากปัญหาน้ำล้นตลิ่ง

2) ประสานหน่วยงานอื่นเืพ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

3) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ทุกฤดูกาลและเป็นโครงค่ายเชื่อมโยงกัน

4) จัดการบริการจัดเก็บขยะ จะทำทางระบายน้ำ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชนทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ

5) ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ พร้อมส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษ์พืชพันธ์

6) สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค และ้น้ำเพื่อการเกษตร

7) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกาอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

8) จัดตั้งกลุ่มอาชีพ การบริหารกลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพเดิมที่มีอยู่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการตลาด

9) ส่งเสริมการศึกษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

10) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย