หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    สภา อบต

นายสุจิน  พระเจริญ

ประธานสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลยางซ้าย 

นายเปียน  ปัญติ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย (ส.อบต. หมู่ที่ 2)

นางเบญจรีย์  ทรัพย์แสง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

 

 

ส.อบต. หมู่ที่ 1 ส.อบต. หมู่ที่ 2

นางสุภาพ  ปานแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นางสาวประไพภรณ์  ปัญญาติ๊บ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายสุชาติ  จ่ายหนู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

ส.อบต. หมู่ที่ 3 ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายจรัญญู  เพิ่งกิจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายปรีชา  สังข์วงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นางโสพิน  อ้นเสือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายชาญยุทธ  พร้อมเพรียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายสุริยันต์  ช่วยพรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นางสาวส้มแป้น  คุ้มแพร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายเกรียงไกร  มั่งเทศ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

ส.อบต. หมู่ที่ 7 ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายทูล  จันที

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายบุญมา  ชื่นชม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

 

 

 

 

 

นายสุจิน  พระเจริญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

 

 

 

 

 

นางเพชรอุไร  ถึงทุ่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

ส.อบต. หมู่ที่ 9 ส.อบต. หมู่ที่ 10

 

นางสาวยศฐานิดา  ม่วงทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

 

นายธวัช  ชอบธรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายไฉน  จันสวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายอุบล  อยู่พุ่ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

ส.อบต. หมู่ที่ 11 ส.อบต. หมู่ที่ 12

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

  

นายประเสริฐ  ทวิชาชาติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายอุเทล  ไผ่เขียว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นายวีระ  เผ่าถาวร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา