หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    สำนักงานปลัด

  

นางเบญจรีย์  ทรัพย์แสง

                                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

นางสาวศุจิกา  กำเนิดศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

                                                                                             นางศรีประภา  กลางวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

                                                

          นางสาวศิริกุล  ก้อนเกตุ             นางมยุรี  ทั่งทอง             นางสาวกัญญาภัค  เจริญสุข     นายวิศรุต  ทองไพวรรณ      นางสาวธนภร  มหากิจกฤชณัท             นักจัดการงานทั่วไป               เจ้าพนักงานธุรการ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                   นิติกร                               นักทรัพยากรบุคคล    

                                                           

                             นายพิษณุ  เนียมดวง         นายบุญสงค์  ปัญญาพรม           นางปราณี  เกตุฮ่อ          นางวิภารัตน์  พร้อมเพรียง     

                                 พนักงานสูบน้ำ                      พนังานสูบน้ำ                  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ      ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ       

                                                                               

                                                                                                 นายสนธยา  ถาวร                  นายไชยเชษฐ์  แจ่มจันทร์

                                                                            ผู้ช่วยนิติกร                      พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

                                                                                                    

                                                                                                 นายปฏิคม  นวลละออง 

       นักพัฒนาชุมชน   

นางสาววิรามร  แก้วศิริ

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุม

 

นางสาววิชิฉัตร  สดใส

  ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

  

อ.ขวัญชัย  แหยมพลับ

                      เจ้าพนักงานป้องกันฯ                     

                                                                  

                                                      นายปฐมพงษ์  โชติอรุโนทัย     นายธีรพงษ์  พูลชนะ             นายสันทัด  สอนกลิ่น

                                                        พนักงานขับรถส่วนกลาง      พนักงานประจำรถกู้ชีพ           พนักงานประจำรถกู้ชีพ  

                                                                   (ฉุกเฉิน)

                                                                    

                                                      นายสมชาย  ละอองเดช         นายประวิง  อ่ำปลั่ง             นายกรกต  คชลักษ์

                                                      พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ  พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ  พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ 

                                                                   

                                                          นางสาวจตุพร  บัวเกตุ            นายฉลอง  เจิมนิ่ม              นางสาวฉลวย  ปัญหา

                                                                คนงานทั่วไป                         นักการ                                แม่บ้าน   

                                          

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา