หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ส่วนการคลัง

นายสมประสงค์  เอี่ยมประพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อนวยการกองคลัง

                       

นายสมประสงค์  เอี่ยมประพันธ์     นางสาวศิริรัตน์  บุญเสม

   นักวิชาการเงินและบัญชี          เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                                                                                           

                                                                    นางสาวถิรนันท์  มีอินทร์            นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงทอง

                                                           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด

                                                                                

                                                             นางสาวสุภิญญา  พระเจริญ            นางสาวมะลิวัลย์  ปานบุญ

                                                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

นางสาวเสาวลักษณ์  ปรีชา

คนงานท่ัวไป

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา