หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ส่วนโยธา

(นายศิริวัฒน์  ศศิศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

        

                                                                             นายนิกร  นราศรีนิสา            นายไพฑูรย์  ทั่งทอง

                                                                                 นายช่างโยธา                     นายช่างสำรวจ

                                 

             นายสิทธิพงษ์  พร้อมเพรียง    นายสมพงษ์  สุวรรณพูล       นางรัตนา  โฉมเติม            นายสุนทร  อ้นพัด          นายวีระ  มั่นประสงค์

                   ผู้ช่วยวิศวกรโยธา                  ผู้ช่วยช่างโยธา          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          คนงานท่ัวไป                  คนงานทั่วไป

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา