หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ส่วยสาธาณสุข

 

นางสาวศุจิกา  กำเนิดศรี

รองปลัด อบต.ยางซ้าย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

                                                                                     

                                                                              นายสายันต์  เกตุฮ่อ         นางสาวจันทิวา  ทรัพย์มาก

                                                                         พนักงานขับรถบรรทุกขยะ       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                 

                                                                                                                  

                                                        นายปิยะ  มั่งเทศ                 นายปราการ  อินทร์ทิม                    นายยุทธนา  บุญชุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                พนักงานประจำรถขยะ             พนักงานประจำรถขยะ                  พนักงานประจำรถขยะ                     

                                                                                                  

                                                                                               น างสาวลลิตา  อินทร์ปาน

                                                                                                        คนงานท่ั่วไป

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา