หน้าหลัก   ผลการปฏิบัติงาน    แผนการจัดซื้อจัดจาง

รายงา่นแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ต่อ

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังด้วยหินคลุกกลบหลุมบ่อ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น้ำยม (ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางถนนริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12