หน้าหลัก   นโยบายและแผน    แผนพัฒนาตำบล

แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556-2558

รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556

รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2557

รายละเอียดแผนพัฒนสามปี ประจำปี 2558

รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559

รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560

รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560 เกินศักยภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา