หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    โรงเรียนบ้านหรรษาฯ

 

 

 

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)

                                                                                

                                                             นางรัชนีกร  ภู่พรม                  นางสุรีพร  เขียวอรุณ              นายธรรดร  ชาญสุวรรณ

                                                                    ครู คศ.3                                   ครู คศ.3                                      ครู คศ.3

                                                               

                                      นายสหพล  รัตนพล                  นางสิริขวัญ  อะนะมูล          นางสุดาพรรณ  พรหมภิราม          นางสาวประภาศร  วังโพธิ์

                                                คศ.2                                  ครู คศ.1                                    ครู คศ.1                                  ครู คศ.1

                                                                   

                              นางสาวประภัสสร  รัตนเจริญ             นายอนุรักษ์  นวลศรี                         นางวิภา  สาเขตร์             นางวลัยลักษณ์  พุ่มอ่ำ

                            ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ        ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย               ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคม                   ครู คศ.1              

นางศรีวิบูลย์  ฤทธิ์นุภาพ   นายณัฐภัทร  คชลักณ์   นางอนันทพร  เขียวจันทร์  ว่าที่ ร.ต.นรินทร์  พุ่มเกตุ   นางเฉิดฉันท์  พุ่มเกตุ       นางสาวสุจิน  มีโยม

           ผู้ช่วยครู                        ผู้ช่วยครู                         ผู้ช่วยครู                        ผู้ช่วยครู                       ผู้ช่วยครู                         ผู้ช่วยครู 

นางสาวกาญจนา  บุญชุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                                                        

                                           นางสาวศุภัสสรา  เมฆภัฒน์  Mr.Wilbor  Villahermosa       นายทองสุข  ปานา        นายจำรัส  อ่อมฤทธิ์

                                                    จ้างเหมาบริการ                 จ้างเหมาบริการ            นัการประจำโรงเรียนฯ          คนงานท่ัวไป           

 

 

 

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา